Invitation til årets Diplomtrænerkursus 2024

DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg har hermed fornøjelsen
at invitere dig til at deltage på forbundets Diplomtrænerkursus,
som er sidste trin i DanskHåndbolds formelle kursusrække.


Kursets idégrundlag:

På Diplomtrænerkurset sættes der fokus på din personlige udvikling som træner gennem dialog med øvrige kursister og vejledning fra instruktørerne.
Du vil skulle indgå i varierende arbejdsprocesser - hvor du får lejlighed
til at bringe forskellige kompetencer i spil - og efterfølgende være
i stand til at reflektere over og evaluere disse.


Kursets struktur og indhold:

På kurset vil du modtage undervisning - primært inden for emnerne
’Team Management og Psykologi’.
Kurset vil indeholde teoriundervisning, praktisk træning med medier, analysearbejde og indlæg fra gæster fra elitehåndboldmiljøer. Desuden vil kurset indeholde deltagerpræsentationer af håndboldfaglige indlæg. Disse indlæg vil bl.a. tage afsæt i kursisternes besvarelse af en skriftlig opgave forud for kurset.

Kursets mål:

Diplomtrænerkurset er, som nævnt, det sidste trin i DanskHåndbold’s formelle kursusrække og har som mål at uddanne trænere, der er kvalificerede til at træne på nationalt eliteniveau (1. division og liga).
Kurset afsluttes med en personlig evaluering af den enkelte kursist suppleret med en konkret bedømmelse.


Forventninger til kursisten:

Diplomtrænerkurset er et intenst og krævende kursus, hvor kursisten skal være parat til at møde trænere med andre spille- og trænerfilosofier og formå at samarbejde med disse i et miljø med flere
ubekendte.
Kursisten skal kunne magte at omsætte sin teoretiske viden til praksis og skal demonstrere evner, som må kunne forventes af en træner på nationalt eliteniveau.


Bedømmelse:

Som nævnt ovenfor modtager kursisten ved kursets afslutning en personlig evaluering med anbefalinger til kursistens videre udvikling og trænerkarriere.
Som nævnt ovenfor modtager kursisten ved kursets afslutning en personlig evaluering med anbefalinger til kursistens videre udvikling og trænerkarriere. Samtidigt modtager kursisten også en konkret bedømmelse af sin performance på kurset: Bestået/ikke bestået.

Skriftlig opgave i forbindelse med kurset:

I Diplomtrænerkurset indgår en skriftlig opgave.
Den skriftlige opgave skal besvares og afleveres til DanskHåndbold.

Opgavebeskrivelse med præcis afleveringsfrist modtages, når bekræftelse på kursusoptagelse udsendes. Den skriftlige opgave vil blive gennemgået af instruktørerne, drøftet og vurderet på kurset og indgå i bedømmelsen af den enkelte kursist.
Du skal altså forvente at bruge nogen tid på forberedelse inden selve
kursets start.


Optagelse på kurset:

Kursister, som har bestået Testkurset i 2023 eller tidligere, inviteres til Diplomtrænerkursus. Kursisterne optages på baggrund af en vurdering af den enkelte kursists optagelsesansøgning.
DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg fastsætter antallet af kursister, som optages på Diplomtrænerkurset. Der skal min. kunne optages otte kursister for at kurset gennemføres. Der kan max. optages 12 kursister på Diplomtrænerkurset.

Udsættelse:

Hvis du ikke ønsker at deltage på kursus i 2024, men ønsker at udsætte din deltagelse til næste år, skal du alligevel indsende formularen. Hvis du ikke udfylder formularen, vil du ikke blive opdateret i DanskHåndbolds kursistkartotek – og du vil ikke fremover modtage invitation til kurser.

Husk derfor at indsende din formular!

Praktiske oplysninger:

Kursustermin:
28. juni - 2. juli
Kursussted:
Vejen Idrætscenter
Kursusgebyr:
Kr. 17.000,-


Gebyret dækker administration, undervisning, ophold på enkeltværelse med bad samt forplejning.
Den enkelte kursist henvises til selv at søge oplysninger om muligheden for evt. kommunalt tilskud til dækning af kursusgebyret.
Opkrævningen af kursusgebyret sker ved udsendelse af bekræftelse.
Bemærk: Din deltagelse registreres først endeligt, når kursusgebyret er betalt.


OBS - Hvis du har en aftale om, at din forening skal betale kursusgebyret, skal dette bekræftes ved udfyldelse af den særlige blanket, som indsendes sammen med tilmeldingen.
Blanketten er kun gyldig med underskrift fra en ansvarlig leder fra foreningen.
Opkrævningen af kursusgebyret vil herefter blive sendt direkte til foreningen. Hvis et holdfællesskab er noteret, som betaler, vil opkrævningen blive sendt til en hovedklub.


Ansøgningsfrist:

Ansøgning om deltagelse på DanskHåndbolds Diplomtrænerkursus skal være DanskHåndbold i hænde senest mandag den 1. april 2024.

Benyt ansøgningsformularen.


Evt. afbud:

Afbud, der meddeles mere end seks uger før kursusterminen, kan meddeles telefonisk. Kursusgebyret vil blive refunderet - dog fratrukket et gebyr på kr. 500,- til administration.
Afbud, der meddeles mindre end seks uger før kursusterminen, skal ledsages af en skriftlig begrundelse. DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om afbuddet kan medføre hel ellerdelvis refusion af kursusgebyret – dog vil der altid blive fratrukket et
gebyr på kr. 2.000,- til administration.

Diplomtrænerkursus 2024

Jeg ansøger om deltagelse på

Det navn, som er kablet til dit håndboldpas

Ex. 090385

Husk selv at holde dit håndboldpas opdateret, hvis du skrifter mailadresse

Husk selv at holde dit håndboldpas opdateret, hvis du skrifter mobil nr.

Persondata

Hvornår færdiggjorde du de nævnte kurser?

Er det din forening, der skal betale for din deltagelse? Udfyld blanketten du finder nedenfor og vedhæft den her eller send den på mail til uddannelse@danskhaandbold.dk