Invitation til årets Testkurser 2024 

DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg har hermed fornøjelsen
at invitere dig til at deltage på forbundets Testkursus

Kursets struktur og indhold:

DanskHåndbolds Testkursus består af to elementer:
Første del af Testkurset er et én-dags-kursus, hvor du får testet din viden inden for træningsfysiologi og fysisk træning. Dette sker gennem en skriftlig teoretisk prøve samt analyse og præsentation af praktisk fysisk træning. I denne del indgår også en skriftlig opgave (se nedenfor).
Du skal bestå første del for efterfølgende at kunne blive optaget på
anden del.


Denne anden del af Testkurset er en lang kursusweekend, som omfatter ca. 48 lektioner. I denne del af kurset vil der være fokus på din trænerpraksis, team management og psykologi.

Kursets mål:

Testkurset skal betragtes som en form for forberedende kursus i forhold til DanskHåndbolds Diplomtrænerkursus - det afsluttende kursus i DanskHåndbolds Elitetræneruddannelse.
Målet med Testkurset er derfor at give dig større indblik i egne trænerkvalifikationer og – kompetencer.
Dit udbytte af kurset vil i høj grad afhænge af din evne til at reflektere over egen trænerpraksis – og til at anvende de input, erfaringer og vejledninger, som du præsenteres for af medkursister og instruktører.
Samtidigt giver kurset DanskHåndbold et grundlag for en vurdering af dine evner og kvalifikationer med henblik på din eventuelle senere optagelse på Diplomtrænerkurset.


Bedømmelse og vejledning:

På kursets første del vil du modtage en bedømmelse (’bestået’/’ikke bestået’) af dit kundskabsniveau inden for træningsfysiologi og fysisk træning.
Bedømmelsen ’bestået’ er, som tidligere nævnt, en forudsætning for, at du efterfølgende kan optages på Testkursets anden del.
Opnår du bedømmelsen ’ikke bestået’, må du ansøge om optagelse på Testkurset igen det efterfølgende år eller senere.
Ved afslutningen af kursets anden del vil du modtage en kvalificeret vejledning i forhold til din videre trænerkarriere og dit uddannelsesforløb.


Optagelse på kurset:

Testkursets første del afvikles i mindre hold på forskellige terminer. DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg fastsætter antallet af kursister, som optages på første del (maximalt 20).  Kursisterne optages på baggrund af en vurdering af den enkelte kursists optagelsesansøgning - herunder aktuelt trænerniveau og kursushistorik.

Testkursets anden del afvikles med et samlet hold. På denne del optages maximalt 12 kursister. Kursisterne optages primært på baggrund af en vurdering af den enkelte kursists optagelsesansøgning -
herunder aktuelt trænerniveau og kursushistorik - og sekundært på baggrund af kursistens performance på første del.


Det skal pointeres, at man ikke er garanteret en plads på Testkursets anden del samme år, selv om man opnår bedømmelsen ’bestået’ på kursets første del.


Udsættelse:

Hvis du ikke ønsker at deltage på kursus i 2024, men ønsker at udsætte din deltagelse til næste år, skal du alligevel udfylde den elektroniske formular.
Hvis du ikke udfylder formularen, vil du ikke blive opdateret i DanskHåndbolds kursistkartotek – og du vil ikke fremover modtage invitation til kurser.


Husk derfor at udfylde formularen!


Skriftlig opgave i forbindelse med kurset:

I Testkursets første del indgår en skriftlig opgave, som skal besvares og afleveres til DanskHåndbold forud for kurset. Opgavebeskrivelsen vil være tilgængelig, når bekræftelsen på kursusoptagelse udsendes. Man har ca. fire uger til at arbejde med opgaven. Den skriftlige opgave vil blive gennemgået af instruktørerne, drøftet og vurderet på kurset samt indgå i bedømmelsen af den enkelte kursist.
Du skal altså forvente at bruge noget tid på forberedelse/opgavearbejde forud for Testkursets første del.

Praktiske oplysninger:

Kursusterminer og – steder:
Første del:
En aften i uge 15, 16, 17 eller 18.
Kurset afvikles i mindre grupper forskellige steder under mulig hensyntagen til geografi.


Andel del:
Torsdag den 06. juni til søndag den 09. juni 2024


Kursusgebyr:

Første del:
Kr. 1.975,-
Gebyret dækker administration, undervisning og forplejning.
Anden del:
Kr. 15.500,-


Gebyret dækker administration, undervisning, kursusomkostninger, ophold på dobbeltværelse med bad samt forplejning. Den enkelte kursist henvises til selv at søge oplysninger om muligheden 
for evt. kommunalt tilskud til dækning af kursusgebyret. 
Opkrævningen af kursusgebyret sker ved udsendelse af bekræftelse.

Bemærk: Din deltagelse registreres først endeligt, når kursusgebyret er betalt.


OBS - Hvis du har en aftale om at din forening skal betale kursusgebyret, skal dette bekræftes ved udfyldelse af den særlige blanket, som indsendes sammen med tilmeldingen. Blanketten er kun gyldig med underskrift fra en ansvarlig leder fra foreningen.
Opkrævningen af kursusgebyret vil herefter blive sendt direkte til foreningen.


Ansøgningsfrist:

Ansøgningen om deltagelse på DanskHåndbolds Testkursus skal være forbundet i hænde senest onsdag den 4. marts 2024.

Evt. afbud:

Afbud, der meddeles mere end fire uger før kursusterminen, kan meddeles telefonisk. Kursusgebyret vil blive refunderet - dog fratrukket et gebyr på kr. 500,- til administration. Afbud, der meddeles mindre end fire uger før kursusterminen, skal ledsages af en skriftlig begrundelse. DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om afbuddet kan medføre hel eller delvis refusion af kursusgebyret - dog vil der altid blive fratrukket et administrationsgebyr på kr. 1.000,- ved afbud til del 1 og kr. 2.000,- ved afbud til del 2.


Spørgsmål:

Evt. spørgsmål ang. Testkursus kan rettes til uddannelse@danskhaandbol.dk

Testkursus 2024

Jeg ansøger om deltagelse på

Det navn, som er kablet til dit håndboldpas

Ex. 090385

Husk selv at holde dit håndboldpas opdateret, hvis du skrifter mailadresse

Husk selv at holde dit håndboldpas opdateret, hvis du skrifter mobil nr.

Persondata

Hvornår færdiggjorde du kurserne?

Hvornår gjorde du det?

Er det din forening, der skal betale for din deltagelse? Udfyld blanketten du finder nedenfor og vedhæft den her eller send den på mail til uddannelse@danskhaandbold.dk