Custom form

FormInputText

FormInputTextarea

FormInputDatepicker

FormInputRadio

Input radio
Input radio, required
Input radio, disabled
Input radio, horizontal
Input radio, horizontal & required
Input radio, horizontal & disabled

FormInputCheckbox

Input checkbox

FormInputSelect